Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde

19-04-2012

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. april 2012 hos Poul Erik

 

Dagsorden:

 1. Konstituering af bestyrelsen
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
 3. Orientering fra landssekretariatet og andre nyheder
 4. Økonomi og sponsor
 5. Medlemsstatus
 6. Planlægning af næste års arbejde
 7.  Sommerfest
 8. Hyggeaften
 9.   Vandringer
 10. Bedre samarbejde med SSP og Politi
 11.  Og andre ideer
 12. Evt.
 13.  

  Deltagere: Poul Erik Christiansen, Ib Eland, John Drescher, Louise Cecillia Larsen, Marianne Vendelbo Borregaard, René Kristensen.

  Formanden, Poul Erik bød velkommen til det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen og gik herefter til dagsordnen.

  Ad 1:

  Der blev budt velkommen til de 2 nye bestyrelsesmedlemmer John Drescher og René Kristensen. Ib Eland blev herefter foreslået til næstformand, han blev enstemmigt valgt, Ib Eland fortsætter endvidere som tur-planlægger. Louise Cecillia Larsen fortsætter som kasser og René Kristensen blev valgt til referent.

   

  Ad 2:

  Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev gennemgået og godkendt.

   

  Ad 3:

  Poul Erik havde deltaget på regionsmødet for Natteravne formænd, her blev der talt om, byfester, bakken, Roskilde festival, Erfa og andre ideer til hvordan vi generelt kan få et endnu bedre samarbejde i og på tværs af regionerne. Der blev ligeledes talt om at afholde introkurser og foredrag fælles for at få så mange til at deltage som muligt.

  Poul Erik fortalte at Frederikssunds skoler afholder fælles BLÅ mandag på Bakken d. 21. maj fra kl. 17.00 – 22.00, dette gælder Oppesundby skole, Marienlystskolen samt privatskolen.

  Der er årsmøde for Formændene d. 10. november 2012.

  Marianne vendelbo Borregaard som er seniorinstruktør, deltog også på mødet. Hun fortalte at hun skal deltage i mindst 2 bestyrelsesmøder om året, årsagen til dette skal ses som en hjælp til at vi kommer hele vejen rundt om de emner der skal drøftes og at vi får den nødvendig information fra Landssekretariatet  om det der sker m.v.

  Marianne fortalte endvidere om det kommende seniorinstruktør kursus i Nyborg som afholdes d. 12-14-15 april.

  Hun og Poul Erik fortalte herefter om landsmødet som netop var blevet afholdt i Nyborg, udover Marianne og Poul Erik deltog også Ib og René. Det var en spændende dag med masser af spændende faglige indslag og inputs fra de andre Natteravne i Danmark, vi var i øvrigt ca. 300 deltagere.

  Månedsinfoen som kommer fra Landssekretariatet vil Poul Erik fremover maile til alle Natteravne i Frederikssund, månedsinfoen kommer som et link til vores hjemmeside således at vi får vænnet os til at gå ind på den og se hvad der sker m.v.

  Poul Erik fortalte at selve hjemmesiden og opsætningen gjorde at den ikke altid er hel nem at arbejde i/på men at det vil blive bedre fremadrettet.

   

  Ad 4:

  Louise gjorde rede for økonomien, status på kassebeholdningen pr. 3. april 2012 er kr. 33.694,00.

  Sidste gang vi modtog bidrag til Natteravnene i Frederikssund var fra Spillehallen i Havnegade og var i februar, hvor vi modtog kr. 5000,00

  Vi plejer at overføre kr. 2000,00 pr. md. til Natteravnene i Slangerup, Poul Erik vil undersøge om de fortsat har behovet. Dette skyldes blandt andet at vi ikke fremover kan vide os sikre på fortsat at modtage bidrag fra spillehallen og vi ønsker naturligvis ikke at dræne vores egen kassebeholdning.

  Poul Erik fortalte om en model de bruger i Greve, hvor virksomhederne donerer kr. 1.000,00 til Natteravnene og som tak modtager et billede af de lokale  natteravne, dette billede kan så hænge i virksomheden og fortælle om den god sag de støtter. Poul Erik vil kontakte Formanden i Greve for at høre nærmere om modellen.

  Vi talte generelt om sponsorer og om hvordan vi kan kontakte dem.

  Vi talte endvidere også om hvordan vi kan blive bedre til at brande og profilere natteravnene i Frederikssund, dette arbejder vi videre på.

  Ad 5:

  Medlemsstatus, vi var 27 da bestyrelsesmødet blev afholdt og er i skrivende stund nu 28 medlemmer, medlemsantallet blev drøftet og det blev besluttet at max. Antallet bør være 30 medlemmer. Dette skyldes at vi skal sikre en vis hyppighed i antallet af ture vi hver især skal ud på, der bør være 1-2 ture pr. kvartal til alle.

  Når der kommer opdatering på medlemslisten vil Poul Erik fremhæve hvad ændringen går ud på, således at det for andre medlemmer er nemmere at se hvad der er ændret på listen.

  Ad 6:

  A) Sommerfesten er rykket til maj/juni 2013

  B) Vi afholder igen i år den traditionelle hyggeaften, det er i år d. 16. November 2012.

  C) Vi talte meget om hvornår vi skal gå, hvilke tidspunkter & dage, opfattelsen er at der ikke er så mange unge mennesker på gaden for tiden. Vi talte om at vi nok skal være lidt mere fleksible op til højtider, events m.v. og evt. gå på andre dage end kun lørdage. Bestyrelsen vil lave nogle prøvevandringer på andre udvalgte dage i løbet af sommeren.

  Fredag d. 8. juni går: Poul Erik – Louise – René

  Fredag d. 10. august går: Louise – John – Ib

  D) Poul Erik tager kontakt til Nordsjællands Politi for at få et samarbejde op at stå igen, for 5 år siden fungeret samarbejdet rigtig godt, vi mødte Politiet i gadebilledet og talte med dem, i dag ignorerer de os stort set, og det syntes vi er meget ærgerligt. René har skaffet en kontaktperson hos Nordsjællands Politi Henrik Jensen.

  Poul Erik vil i øvrigt informere SSP om vores prøvevandringer i sommerperioden.

  Endvidere talte vi om at SSP evt. kunne deltage ét par gange om året i vores bestyrelsesmøder og vi kunne give og få inputs fra hinanden, Poul rik tager kontakt til dem.

  E) Vi fik udleveret ”Den Gule” fra natteravnene som er ét informationsværktøj til foreningernes ledelse og bestyrelse.

   

  Ad 7:

  Der blev foreslået at man kunne komme på vandringer i KBH city, dette syntes alle kunne være rigtig spændende, Poul Erik undersøger dette nærmere.

  Marianne fortalte lidt om natteravne, om intro kurser og Røde kors kurser.

  Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til d. 18. juni 2012 kl. 19.00 hos René

   

  Referent; René Kristensen