Referat fra ordinær generalforsamling 31/3 2011

Referat fra ordinær generalforsamling 31/3 2011

01-04-2011

Referat af ordinær generalforsamling i Natteravnene i Rudersdal Øst afholdt torsdag d. 31 marts 2011 i sejlklubbens lokaler, Vedbæk havn.

 

10 frivillige var mødt op til generalforsamlingen der havde følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent

c.         Formandens beretning.

d.         ”Årets gang” fra Landssekretariatet.

e.         Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget.

f.          Indkomne forslag.                                          

g.         Valg af formand.

h.         Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:

  1. Valg af suppleant/-er.

j.           Valg af revisor

k.         Eventuelt.

 

Pkt. a:           Anne Theil Mejding blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til lovene.

 

Pkt. b:           Finn Larsen blev valgt til referent.

 

Pkt. c:           Formandens beretning som er medsendt dette referat blev godkendt.

 

Pkt. d:           Formanden henviste til at alle frivillige løbende har fået tilsendt landssekretariatets månedsmail, og derfor burde være bekendt med landssekretariatets arbejde gennem året.

 

Pkt. e:           Regnskab for 2010 og budget for 2011 blev godkendt uden kommentarer.

 

Pkt. f:            Der var ingen indkomne forslag.

 

Pkt. g:           Anne Theil Mejding blev genvalgt som formand.

 

Pkt. h.           Sven Åge Harup-Hansen, Dorte Harup-Hansen og Thomas Worm Pedersen blev alle genvalgt til bestyrelsen. Jens Rose-Møller ønskede ikke genvalg så de fremmødte blev opfordret til at opstille til den ledige plads i bestyrelsen. Beata Górna opstillede og blev valgt ind. Bestyrelsen for 2011 består således af:

Formand: Anne Theil Mejding

Medlem: Sven Åge Harup-Hansen

Medlem : Dorte Harup-Hansen

Medlem: Thomas Worm Pedersen

Medlem: Beata Górna

 

 

Pkt. i:            Bestyrelsen havde på forhånd modtaget tilsagn om hvervet som suppleant fra Hanne Elmegaard som også blev valgt. Forsamlingen blev opfordret til at finde endnu en suppleant og Oliver Trab meldt sig.

 

Pkt. j:            Finn Larsen blev genvalgt som revisor.

 

Pkt. k:           Claus Hedensted mente at bestyrelsen burde delegerer flere konkrete opgaver ud til de frivillige så de ikke havde al arbejdet selv og dette kunne aflaste bestyrelsen. Som en konsekvens af dette meldte Catharina Rosendal sig til at opdaterer de informationer der ligger om Natteravnene på alle kommunens skoleportaler på internettet.

 

Der opstod en snak omkring bordet omkring hvilke forældre vi kunne forvente at hverve i forbindelse med foredrag på skolerne.

 

Der blev spurgt ud i forsamlingen om det stadig var en god ide at vandre vinteren igennem og de mente forsamlingen var en god ide, og at dette sagtens kunne ske i et samarbejde med naboforeningerne.

 

Der blev udvekslet erfaringer med de store arrangementer der havde været i løbet af året, 1. G’ernes fest i Ulvedalene, blå mandag, sidste skoledag osv.

 

Irene Poulsen vil spørge City foreningen om de har, og i givet fald hvor mange, hold de har i Kgs. Have på blå mandag d. 23. maj da der er store grupper af Rudersdals konfirmander, der vil holde deres blå mandag der. Rudersdal Øst ville evt. kunne sende et holde derind.

 

Catharina Rosendal gav en orientering om kommunens plan for skaterbanen i Vedbæk, hvor der i første omgang var budgetteret med 30.000 kr. til en renovering, men man endte op med at kommunen gav 75.000 kr., og andre 75.000 kr. blev hentet ind via sponsorater. Skaterbanen bliver placeret på p-pladsen bag stationen, ved siden af Vedbæk skole og de unge bliver inddraget i bygningen af den, så de kommer til at føle et ansvar. Der blev fra forsamlingen appelleret til at man opførte et overdækket læskur og store skraldespande, når kommunen nu var i gang med at bygge, så de unge havde et sted at krybe i læ og komme af med deres affald. Banen åbner midt i juni 2011 og Catharina foreslog at Natteravnene var til stede ved arrangementet.

 

Claus Hedensted foreslog at man ringede til de inaktive medlemmer for at høre ,om de stadig har lyst til at være frivillige og hvorfor de ikke melder tilbage på den information, der tilgår dem. Claus Hedensted og Thomas Worm Pedersen tog opgaven til sig.

 

Det blev foreslået at vi skulle prøve at sætte en ”bod” op inde i Holte Midtpunkt, hvis vi kunne få lov af centerledelsen, den 30. april 2011 og uddele brochurer og prøve at hverve nye frivillige. Finn Larsen kontakter Holte Midtpunkt for at lave en aftale. Det blev i den forbindelse foreslået at vi skulle kontakte lokalaviserne og forsøge at få dem til at sponsorerer annoncer i deres blade.

 

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden kl. 21.00

 

Finn Larsen