Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2010

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2010

01-07-2010

Referat fra generalforsamling 2010

torsdag den 17. juni kl. 19, hos Søren Jensen, Råholtvej 65

 

 1. Velkomst.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, der i år blev afholdt i juni i stedet for marts.

 

 1. Valg af dirigent og referent.

Henrik Hahn Nielsen blev valgt til dirigent og Margit Thomsen til referent.

 

 1. Formandens beretning.

I beretningen blev der bla. nævnt, at der pt. er 26 medlemmer, hvoraf de 6 medlemmer holder pause. Der mangler ravne og alle opfordres til at forsøge at finde nye ravne. Der har været sendt breve ud til gamle natteravne, om interessen for at være med igen

 

Natteravnene har gået til Rødspætte-cup, Dana-cup, skolernes sidste skoledag, i alt er der gået 74 ture – kun 3 ture har måttet aflyses, idet en af ravnene ikke mødte op.

Nød-listen (medlemmer der kan kontaktes hvis en ravn ikke er mødt op) tilrettes. Listen ligger i logbogen i Huset

 

Henvendelser om turplaner, bytning af ture mm. sendes/oplyses til Lillian Andreasen.

 

Natteravnene Frederikshavn har i det forløbne år ikke deltaget på formandsmøde, årsmøde eller NND.

 

Et af vore tidligere medlemmer har startet en afdeling op i Aalborg. Vi var repræsenteret der med en gave.

 

Fremtiden: Kerneopgaven er stadigvæk at have hold på gaden for de unge.

Bestyrelsen har kalender sat bestyrelsesmøder og generalforsamling for det næste år.

 

 1. Regnskab, resultatopgørelse samt status.

Kassereren oplæste regnskabet, der blev godkendt uden kommentarer.

 

 1. Indkomne forslag

Der var ingen forslag til behandling.

 

 

 

 1. Valg af bestyrelse:

 

 1. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer: Anette Jørgensen ønsker genvalg, Søren Jensen ønsker genvalg. Lillian Andreasen, ønsker at stille op som bestyrelsesmedlem.

 

Valgt blev: Anette Jørgensen, Søren Jensen og Lillian Andreasen

.

 1. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.

Anne Marie Bode og Birthe Jørgensen blev valgt.

I år var det ikke muligt at få valgt mere end 2 bestyrelsessuppleanter.

 

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Karl Kristian Mathiasen blev valgt som revisor og Henrik Hahn Nielsen som revisorsuppleant

 

 1. Valg af 2-3 medlemmer til aktivitetsudvalget, som desuden består af de 3 bestyrelsessuppleanter.

Der blev ikke denne gang valgt et aktivitetsudvalg.

 

 1. Eventuelt.

Natteravnene Frederikshavn har 10 års jubilæum 31. august 2010. I den forbindelse ønskes nedsat en ”jubilæumsgruppe” til arrangementet.

 

Gruppens opgave er at arbejde med forslag til og udførelse af markering af jubilæet. Gruppen indhenter fornøden hjælp ved medlemmerne.

 

Lidt ideer: kagemand til uddeling evt. i gågaden (evt. sponsoreret)

 

Kuglepenne med ”rulle” hvorpå der kunne være trykt natteravnenes 5 gyldne regler. (Rene undersøger)

Landssekretariatet kontaktes for hvad de kan ha’ af materiale eller ideer til sådan et arrangement.

 

Evt. ansøgninger ud til sponsorer: bager, evt. DK spil

 

Anette sender breve ud til medlemmerne pr mail eller brev. Håber der er nogle der har lyst til at arbejde med dette.

 

Henrik er kontaktperson for dette.

 

OBS: Der er nu tids parkering i gården ved De Frivilliges Hus. Vær opmærksom på der er en times parkering. P-vagterne går på alle tidspunkter. Et af vore medlemmer fik en bøde, som natteravnene har betalt. Anne Marie undersøger.

 

Så husk skiven eller hold lidt længere væk, hvor der ikke er tids parkering, evt. ovre ved Turistkontoret.

 

Mødet sluttede kl. 19.25 med dirigentens tak for god ro og orden. Formanden takkede for deltagelsen.

 

Ref. Margit

 

Beretning og regnskab er vedlagt referatet.